Värdegrund

Vår förenings grundläggande värderingar utgår från föreningsdemokratisk ideologi i samklang med föreningens syfte och ändamål enligt stadgarna

Föreningen skall främja social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Föreningen är självstyrande och utgörs av sina medlemmar

Föreningens verksamhet bygger på ideellt arbete och eventuellt överskott används till verksamheten

Värdegrunden som skall genomsyra vårt boende är att alla har lika värde och att:

 • man skall kunna bo i huset med olika förutsättningar. Det avgörande är att dela boendets grundvärderingar
 • en otvungen social gemenskap eftersträvas. Den skapas genom de möjligheter huset ger till spontana möten, öppenhet utåt, matlag och i det gemensamma omhändertagandet av huset
 • det arbete som krävs för att vårda huset och få ner boendekostnaderna görs solidariskt och efter förmåga
 • alla tar ansvar för och strävar efter att hitta lösningar på uppkomna problem och eventuella konflikter, genom t.ex. direktkommunikation och omsorg om varandra
 • demokrati och jämlikhet hålls levande
 • alla medlemmar har ett gemensamt engagemang i huset och föreningen.

  Alla deltar i de diskussioner och beslut som rör hela huset samt att de som tar på sig uppdrag i föreningen verkar för ekologisk hållbarhet genom att kollektivt och individuellt undvika slöseri med ändliga resurser och allmänt gör miljömedvetna val och att alla medlemmar efter förmåga tar ansvar för att utveckla och förbättra verksamheten

Stadgar

 

 • 1. Föreningsnamn

Föreningens namn är Tallhöjden bogemenskap ekonomisk förening

 • 2. Verksamhet

Föreningen skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningens verksamhet skall vara att av Bostadsbolaget blockhyra lägenheter och gemensamma utrymmen i fastigheten 5/6 inom Kålltorp 57:5 och hyra ut lägenheter inklusive del i lokaler till föreningens medlemmar. Fastigheten skall vara ett kollektivhus avsett för vuxna kring 40 år och uppåt och utan hemmavarande barn. Medlemsföreningen skall främja social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Medlemmarna deltar i verksamheten genom obetalt arbete och skapar gemenskap genom att i grupper arbeta med uppgifter i huset, både de som ingår i förvaltningsavtalet med fastighetsägaren och de som beslutats av årsmötet. De gemensamma måltiderna är centrala och alla deltar regelbundet i köksgruppen. För att stärka demokratin i föreningen deltar alla under någon period i föreningens ledning.
Dokumenten Boregler och Värdegrund, som beslutas och hålls levande av årsmötet, beskriver mer i detalj vad arbetsgemenskapen innebär. Dokumenten är bilagor till hyreskontraktet.
Även kö-medlemmar omfattar föreningens Värdegrund och involveras i delar av verksamheten enligt Boreglerna.

 • 3. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg, Västra Götaland.

 • 4. Medlemskap

Det är styrelsen som, efter skriftlig anmälan, beslutar om medlemskap. En sökande som delar värderingarna i stadgar och värdegrund och är seriöst intresserad av att flytta in i vår bogemenskap kan bli medlem.

 • 5. Medlems skyldigheter

Medlemmar skall följa föreningens stadgar och beslut.
Medlem betalar årsavgift.
Bo-medlem och kö-medlem betalar en engångs medlemsinsats.
Bo-medlem betalar vid kontraktskrivandet en engångs upplåtelseinsats.
Hyresavgift betalas i förskott varje månad enligt hyreskontrakt.

 • 6. Bo-medlem och kö-medlem

Ett år före beräknad tid för fastighetens färdigställande och första inflyttning väljer medlemmarna att antingen vara bo-medlem, som har för avsikt att direkt hyra en lägenhet, eller kö-medlem, som planerar att flytta in senare när en lägenhet blir ledig.

 • 7. Medlemsinsats

Bo-medlem betalar1 000 kronor i medlemsinsats till föreningen. Kö-medlemmar betalar 500 kronor i insats. När hyreskontraktet skrivs under betalas en upplåtelseinsats motsvarande en månadshyra. Innan beslut om hyreskontrakt fattas skall den sökande visa ett aktuellt intyg från ett kreditupplysnings-företag. Insatserna betalas när styrelsen har beviljat medlemskap och vid uthyrning av lägenhet.
Insatserna återbetalas i de fall som står i lagen om ekonomiska föreningar.

 • 8. Årsavgift

Varje medlem skall betala årsavgift till föreningen. Avgiften beslutas av årsmötet och får vara högst 10% av ett aktuellt prisbasbelopp och för kö-medlemmar högst 300 kronor. Årsavgiften skall betalas inom den tid och på det sätt som styrelsen bestämmer.

 • 9. Uteslutning

En medlem får uteslutas om hen

 • grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen
 • inte längre deltar i föreningens verksamhet på det sätt som lagen om ekonomiska föreningar kräver
 • inte längre uppfyller de krav som bör ställas på medlemmarna med hänsyn till föreningens verksamhet

Hyreskontraktet upphör att gälla vid medlems uteslutning ur föreningen.

Det är styrelsen som fattar beslut om att utesluta en medlem. Beslutet kan överklagas till ett årsmöte/extra årsmöte.

 • 10. Upphörande av medlemskap och hyreskontrakt

Uppsägning av medlemskap görs skriftligt till styrelsen. Sådan uppsägning innebär samtidigt uppsägning av gällande hyresavtal. Uppsägningstiden för lägenhet och medlemskap är 3 månader. Återbetalning av insatser sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en månad efter att medlemmen har sagt upp medlemskapet eller uteslutits.

 • 11. Årsmötet och medlemsmöten

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Förutom årsmötet skall det hållas minst 5 övriga medlemsmöten per år.

Föreningens årsmöte skall hållas senast i mars månad och motioner skall vara styrelsen tillhanda senast8veckor före årsmötet.

Varje medlem har en(1)röst. Om en medlem inte kan närvara kan annan medlem få en skriftlig fullmakt. En medlem kan endast representera en(1)annan medlem.

 • 12. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju styrelsemedlemmar med lägst två och högst tre styrelsesuppleanter. Styrelsens ordförande, kassör, sekreterare och ledamöter samt styrelsesuppleanter väljs av årsmötet för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte. Nyval av ledamöter sker växelvis. Styrelseledamöter kan som mest väljas 4 år i följd.

Styrelsen skall presentera årets plan för medlemsmöten vid årsmötet för godkännande.

Föreningens firmatecknare är styrelsen

samt

ordförande och kassör var för sig

 

 • 13. Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning väljs en till två revisorer och noll till två revisorssuppleanter. De väljs av årsmötet fram till tiden för nästa ordinarie årsmöte.

 

 • 14. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

 • 15. Årsredovisning

Styrelsen skall lämna årsredovisning till revisorerna senast sex veckor före det ordinarie årsmötet. Årsredovisningen skall bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

 • 16. Ärenden vid ordinarie årsmöte
 1. Val av ordförande vid årsmötet och ordförandes val av protokollförare
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justerare
 4. Prövande av om mötet blivit behörigen sammankallat
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av vinsten eller förlusten
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Beslut om årsavgift för kommande verksamhetsår
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas
 11. Val av styrelseordförande, kassör, sekreterare och eventuella ledamöter
 12. Val av eventuella suppleanter
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 14. Val av två personer till valberedning, varav en sammankallande
 15. Motioner från medlemmar
 16. Redovisning av styrelsens förslag till långsiktig investeringsplan
 17. Beslut om verksamhetsplan och budget för innevarande år
 18. Fastställande av mötesplan fram till nästa årsmöte för övriga medlemsmöten
 19. Mötets avslutande
 • 17. Kallelse till årsmöte

Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelse och dagordning skall vara utsända tidigast 6 veckor och senast  3 3 veckor före mötet.

Kallelse skall ske till samtliga medlemmar via e-post eller vid behov genom brev.

 • 18. Vinst

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall enligt årsmötets beslut balanseras i ny räkning eller fonderas.

 • 19. Upplösning

Föreningens upphörande skall beslutas av två på varandra följande årsmöten varav den ena skall vara ordinarie årsmöte. Vidföreningens upplösande skall eventuella tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Lagen om ekonomiska föreningar och hyreslagen, kap 12 i Jordabalken, finns tillgängliga för medlemmarna.